משלוח מהיר עד הבית חינם בהזמנה מעל 300 ₪

מדיניות פרטיות

VITEV ישראל מחוייבת לשמירה על פרטיותם של לקוחותיה ושל משתמשי אתר האינטרנט שלה ומקפידה על שימוש בטוח, מבוקר ומפוקח של פרטים הנמסרים לה. הכניסה לאתר ו\או השימוש בו מהווים אישורך למדיניות השמירה על פרטיות של VITEV ישראל ובכלל זה לשימושים המבוקרים שעושה VITEV ישראל במידע הנמסר לה על ידי לקוחותיה. בכל מקרה, לא תעשה VITEV ישראל כל שימוש במידע אלא בהתאם להוראות כל דין ובהתאם להוראות מסמך זה.
VITEV ישראל רשאית להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. VITEV ישראל לא תמכור או תשכיר או תעביר את המידע האישי אודות משתמש הקצה, כפי שנמסר לה על ידי משתמש הקצה, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו אלא בהתאם לאמור להלן. על אף האמור לעיל, VITEV ישראל תהיה רשאית לחשוף את המידע האישי אודות משתמש הקצה, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם, בכפוף להתקיימות אחד מן התנאים הבאים: VITEV ישראל קיבלה את הסכמתו של משתמש הקצה לחשוף מידע זה; חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים דרושה לשם אספקת השירותים. יודגש כי, לגורמים אלו תהא זכות מוגבלת להשתמש במידע זה למטרה שלשמה מספקת VITEV ישראל את המידע, לרבות אך לא רק, אספקת שירות כלשהו כגון התקנות, אספקות חלפים ותיקונים הנדרשים על ידי צד ג’ אשר עמו VITEV ישראל התקשרה על מנת לספק שירותים אלו וכן שימוש בכלי כגון פלטפורמה או תוכנה מסוימת וכיוצ”ב; כאשר מסירת המידע נדרשת על פי חוק או במידת הצורך במסגרת הליכים משפטיים, לרבות במקרה שבו יתקבל אצל VITEV ישראל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיו של משתמש הקצה לצד שלישי כלשהו; במקרה של מחלוקת משפטית בין משתמש הקצה VITEV ישראל המחייבת את חשיפת פרטי משתמש הקצה; במקרה בו VITEV ישראל תמצא כי פעולותיו של משתמש הקצה מפרות את תנאי השימוש או שהינן מנוגדות לדין, לרבות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא; במקרה שבו VITEV ישראל תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד אחר או תמזג את פעילותה עם תאגיד אחר, ובלבד שהתאגיד האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות. למען הסר ספק, VITEV ישראל לא תמסור את פרטי האשראי או כל אמצעי תשלום אחר שנמסר לה בטופס בשום מצב שהוא.
החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/ או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף נתונים אודות שימוש לקוחותיה באתר כולל דפים שנצפו, מוצרים מבוקשים, רכישות בעבר וכדומה לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. החברה תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים ללקוחות אישית או מזהים אותם באופן אישי.
החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע”י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
כל המבצע פעולה באתר ו/או עמוד ה- Facebookשל VITEV ישראל מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.
בלחיצה על כפתור “שלח” או “הרשם” או בהרשמה למועדון לאחר שהוזנו פרטי הלקוח לרבות טלפון נייד וכתובת דואר אלקטרוני יש משום הסכמה לחברת VITEV ישראל או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של VITEV ישראל. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תחפצו להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה ניתן לפתוח פנייה בתיבת צור הקשר של החברה או ללחוץ על כפתור הסר הנמצא בתחתית המיילים של החברה.
באמצעות לחיצה על כפתור “שלח” או “הרשם” או בהרשמה למועדון הלקוחות של החברה אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.
אתר האינטרנט של VITEV ישראל מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL.

נגישות