תוכנית השותפים של Vitev ישראל 


הסכם:
כשאת\ה נרשמ\ת לתוכנית השותפים של  Vitev ישראל (“תוכנית”) הנך מסכימ\ה להיות מחויב\ת לתנאים ולהגבלות הבאים: (“תנאי השירות”).
Vitev ישראל שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את תנאי השירות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.
כל עדכון המגדיל או משפר את התוכנית הנוכחית, כולל פרסום כלים ומשאבים חדשים, יהיו כפופים לתנאי השירות.
המשך השימוש שלך בתוכנית לאחר כל שינוי כזה מהווה את הסכמתך לשינויים כאמור.

הפרה של כל אחד מהתנאים שלהלן תביא לסיום תוכנית השותפים ולחילוט כל תשלומי עמלות השותפים שנצברו במהלך ההפרה. הסכמתך להצטרף ולהשתמש בתוכנית השותפים הינה על אחריותך בלבד.

תנאי חשבון:

 • הנך חייב להיות בן 18 ומעלה כדי להיות חלק מתוכנית זו.
 • הנך חייב להיות בן אנוש. חשבונות הרשומים על ידי “בוטים” או בשיטות אוטומטיות אחרות אינן מורשות.
 • עליך לספק את שמך המלא החוקי, כתובת דוא”ל חוקית וכל מידע אחר שיתבקש כדי להשלים את תהליך ההרשמה (פרטי PAY-PAL לביצוע העברה, אישור ניהול חשבון, אישור ניכוי מס במקור).
 • הכניסה שלך מיועדת לשמש רק אדם אחד – כניסה יחידה המשותפת למספר אנשים אינה מותרת.
 • הנך אחראי\ת לשמירה על אבטחת חשבונך וסיסמתך. Vitev ישראל אינה יכולה ולא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק עקב אי עמידה בחובת אבטחה זו.
 • הנך אחראי לכל התוכן המפורסם והפעילות המתרחשת בחשבונך.
 • אדם או ישות משפטית אינם רשאים להחזיק יותר מחשבון אחד בתוכנית השותפים.
 • אינך רשאי להשתמש בתוכנית השותפים למטרה בלתי חוקית או בלתי מורשית. אסור לך, בשימוש בשירות, להפר חוקים הנמצאים בתחום השיפוט שלך (לרבות אך לא מוגבל לחוקי זכויות יוצרים).

קישורים / גרפיקה באתר שלך, בהודעות הדוא”ל שלך או בתקשורת אחרת:
לאחר שנרשמת לתכנית השותפים, Vitev ישראל תקצה לך קוד שותפים ייחודי.
הינך רשאי\ת להציב קישורים, באנרים או גרפיקה אחרת שאנו מספקים עם קוד השותפים שלך באתר שלך, בהודעות הדוא”ל שלך או בתקשורת אחרת.
אנו נספק לך הנחיות, סגנונות קישור ויצירות אמנות גרפיות לשימוש בקישור ל- Vitev ישראל לפי בקשה מראש.
אנו עשויים לשנות את העיצוב של הגרפיקה בכל עת ללא הודעה מוקדמת, אך לא נשנה את מידות התמונות ללא הודעה מוקדמת.

כדי לאפשר מעקב מדויק של הלקוחות שהופנו ל-Vitev ישראל דרך תוכנית השותפים, אנו נספק לך פורמטים של קישורים מיוחדים שישמשו בכל הקישורים שבין האתר שלך לבין Vitev ישראל.
עליך לוודא כי כל אחד מהקישורים בין האתר שלך לבין Vitev ישראל תומכים בפורמט קישור מיוחדים אלה.
קישורים ל- Vitev ישראל המוצבים באתר שלך על פי הסכם זה ואשר משתמשים כראוי בפורמטים של קישורים מיוחדים כאלה מכונים “קישורים מיוחדים.”
את דמי ההפניה תרוויחו רק ביחס למכירות מוצרי Vitev ישראל המתרחשות ישירות דרך קישורים מיוחדים.  אנו לא נהיה אחראים כלפיך במידה ואתה או מישהו שאתה מפנה ל-Vitev ישראל ישתמש באופן שגוי בקישורים מיוחדים או יקליד באופן שגוי את קוד השותפים שלך, לרבות אם שגיאות אלו יגרמו להפחתת הסכומים ששולמו לך על פי הסכם זה.

דמי הפניה / עמלות ותשלום:

* שיעור דמי ההפניה הבסיסי הינו 10% מהמכירות.
* שיעור דמי הפניה יכול, במקרים מסוימים, להגיע עד לשיעור של 25% וזאת על פי שיקול דעתה של Vitev ישראל היכול להביא בחשבון, בין היתר, את היקף המכירות, היקף שעות ההשקעה של השותף וכו'.
* סך המכירות שיחושבו הינם סך התקבולים מהלקוחות שהופנו על ידי השותף בניכוי המע"מ.
* על מנת שמכירת מוצר תהיה כשרה להרוויח דמי הפניה, הלקוח צריך ללחוץ על קישור מיוחד מהאתר שלך, מדוא”ל או מתקשורת אחרת המוביל אל https://www.vitev.co.il ולהשלים הזמנה למוצר במהלך אותה הפעלה.
לקוח שהופנה על ידי השותף באמצעות קישור ייחודי יהיה מזוהה כלקוח שהופנה על ידי השותף לתקופה של 45 ימים מיום השימוש בקישור השותף הייחודי. לאחר מכן, ובכל רכישות עתידיות של הלקוח הוא ייחשב כלקוח של Vitev ישראל ולא ישולמו עמלות בגין רכישותיו של הלקוח המזוהה אפילו אם השתמש בקישור הייחודי של השותף במועד מאוחר יותר.

אנו נשלם עמלות רק עבור רכישות שהתבצעו דרך קישורים המזוהים אוטומטית על ידי המערכות שלנו. אנו לא נשלם עמלות אם מישהו אומר שרכש או שהזין קוד הפניה אם הוא לא השתמש בקישור המזוהה על ידי המערכות של חברת Vitev ישראל.
מודל ושיעור התגמול בעבור דמי הפניה נקבעים לראשונה בעת ההתקשרות הראשונית בין השותף לבין Vitev ישראל.
ישנם שני מודלים לתגמול אשר על השותף לבחור בעת ההתקשרות הראשונית ואשר לא ניתנים לשינוי לאחר מכן אלא באישור בכתב ומראש מ-Vitev ישראל.
מודל ראשון: השותף מקבל את מלוא 100% מדמי ההפנייה כפי שייקבעו בין השותף לבין Vitev ישראל.
מודל שני: השותף מקבל 50% מדמי ההפניה ואילו הלקוח מקבל הנחה באמצעות קוד קופון יעודי שינתן לשותף בגובה 50% מדמי ההפניה, היתרון במודל זה הוא שהלקוח מקבל הצעה אטרקטיבית העשויה להמריץ אותו לבצע קנייה באמצעות הפניה שקיבל מהשותף. אם השותף בחר במודל זה, בעת ההתקשרות הראשונית יקבל קוד קופון הרשום על שמו ואשר תוקפו יהיה עד סוף השנה הקלנדרית ויחודש בתחילת כל שנה או בהתאם לשיקול דעתה של החברה מכל סיבה שהיא.
לדוגמא, אם מחיר המוצר הינו 100 שקלים (או 117 כולל מע"מ) ושיעור דמי ההפניה המירביים שנקבעו הינם 10% אז לפי המודל הראשון השותף יקבל עמלה בגובה 10 שקלים בגין המכירה ללקוח ולפי המודל השני השותף יקבל 5 שקלים והלקוח יקבל הנחה בגובה 5 שקלים (או 5.85 כולל מע"מ) באמצעות קוד קופון שינתן לשותף אותו הוא יוכל למסור ללקוח כך שבפועל הלקוח שילם 95 שקלים (או 111.15 כולל מע"מ) בעבור המוצר. 
למען הסר ספק, סך העמלה ש-Vitev ישראל תשלם, בין אם במודל הראשון או במודל השני, יהיו לכל היותר סך השיעור 10% לפי הדוגמא לעיל או לפי השיעור שנקבע עם השותף בעת ההתקשרות הראשונית, כך שבמקרה בו הלקוח, מכל סיבה שהיא קיבל הנחה גבוהה יותר, Vitev ישראל תפחית את גובה ההנחה שקיבל הלקוח מגובה דמי ההפניה שהשותף זכאי לקבל עד לגובה השיעור המירבי שנקבע בין Vitev ישראל לבין השותף.
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפסול עמלות שנצברו באמצעות הונאה ו/או שיטות מכירה או שיווק בלתי חוקיות או אגרסיביות מדי.
התשלומים מתחילים רק לאחר שצברת יותר מ- 200 ש”ח מהכנסות תוכנית השותפים. אם חשבון השותפים שלך לעולם לא יחצה את רף ה-200 ש”ח, העמלות שלך לא יתממשו או ישולמו. אנו אחראים רק לתשלום חשבונות שחצו את רף ה- 200 ש”ח.

הזדהות כשותף בתוכנית השותפים של Vitev ישראל:
אינך רשאי להוציא הודעה לעיתונות על הסכם זה או השתתפותך בתוכנית, פעולה שכזו עשויה לגרום לסיום ההתקשרות שלך עם Vitev ישראל ולהוצאתך מתוכנית השותפים. בנוסף, אינך רשאי בשום צורה לייצג לרעה או להאדיר את מערכת היחסים בינינו לבינך, לומר שאתה מפתח את המוצרים שלנו, לומר שאתה חלק מ- Vitev ישראל או לרמוז על מערכת יחסים או שייכות כלשהי בינינו לבינך לבין כל גורם או גורם אחר, למעט כפי שמצוין במפורש בהסכם זה (כולל על ידי הבעת רמיזה שאנו תומכים, נותנים חסות, או תורמים כסף לכל צדקה או מטרה אחרת).

לוח זמנים לתשלום:
כל עוד הרווח שלך שנצבר מעמלות עולה על 200 ש”ח, התשלום ישולם לך על בסיס חודשי. אם לא הרווחת 200 ש”ח מאז התשלום האחרון שלך, אנו נשלם לך את החודש הבא לאחר חציית הרף.

הגדרת לקוח:
לקוחות שרוכשים מוצרים באמצעות תוכנית זו ייחשבו כלקוחותיה של Vitev ישראל. אי לכך, כל הכללים, המדיניות ונהלי התפעול שלנו בנושא הזמנות של לקוחות, שירות לקוחות ומכירת מוצרים יחולו על אותם לקוחות. אנו עשויים לשנות את המדיניות ונהלי התפעול שלנו בכל עת. לדוגמא, נקבע את המחירים שיחויבו עבור מוצרים שנמכרים במסגרת תוכנית זו בהתאם למדיניות התמחור שלנו. מחירי המוצר וזמינותם עשויים להשתנות מעת לעת. מכיוון ששינויים במחירים עשויים להשפיע על מוצרים שרשומים באתר שלך, אסור לך להציג מחירי מוצרים באתרך. אנו נשתמש במאמצים סבירים מבחינה מסחרית כדי להציג מידע מדויק, אך איננו יכולים להבטיח זמינות או מחיר של מוצר מסוים.

האחריות שלך:
את\ה תהיה האחראי הבלעדי לפיתוח, תפעול ותחזוקה של האתר שלך ועל כל החומרים המופיעים באתר שלך. את\ה תהיה האחראי הבלעדי ל:

 • הפעלה טכנית של האתר שלך וכל הציוד הקשור אליו.
 • לוודא שהצגת הקישורים המיוחדים באתרך אינם מפרים כל הסכם בינך לבין צד ג’ כלשהו (כולל הגבלות או דרישות שהוצבו עליך על ידי צד שלישי המארח את האתר שלך).
 • הדיוק, האמת והנאותות של החומרים המפורסמים באתר שלך (כולל, בין היתר, כל החומרים הקשורים למוצר וכל מידע שאתה כולל בתוכו או מקשר אליו עם קישורים מיוחדים).
 • הבטחה כי חומרים המפורסמים באתרך אינם מפרים או פוגעים בזכויותיהם של צד שלישי כלשהו (כולל, למשל, זכויות יוצרים, סימני מסחר, פרטיות, או זכויות אישיות או קניין רוחני או אחר).
 • הקפדה על כך שהמוצרים המפורסמים באתרך אינם עלילתיים או בלתי חוקיים בדרך אחרת.
 • הבטחה שאתרך חושף במדויק ובצורה נאותה, בין אם באמצעות מדיניות פרטיות ובין אם באופן אחר, כיצד אתה אוסף, משתמש, מאחסן וחושף נתונים שנאספו מהמבקרים באתרך, לרבות, במידת הצורך, שצד שלישי (כולל מפרסמים) רשאים להציג תוכן ו/או פרסומות ולאסוף מידע ישירות מהמבקרים שלך ועשויים לשתול  “Cookies” בדפדפני המבקרים.

ציות לחוקים:
כתנאי להשתתפות בתכנית, אתה מסכים שבזמן שאתה משתתף בתוכנית אתה תעמוד בכל החוקים, התקנות, הכללים,  הצווים, הרישיונות, והאישורים, פסקי הדין, החלטות ו/או הדרישות האחרות של כל רשות ממשלתית שיש לה סמכות שיפוט עלייך, בין אם חוקים אלה ואחרים נכנסים לתוקף או מאוחר יותר נכנסים לתוקף בזמן שאתה משתתף בתוכנית. מבלי להגביל את ההתחייבות האמורה, אתה מסכים כי כתנאי להשתתפותך בתוכנית את\ה תעמוד\י בכל החוקים (פדרליים, ממלכתיים או אחרים) החלים על דוא”ל שיווקי, לרבות ללא הגבלה, חוק CAN-SPAM משנת 2003 וכל החוקים האחרים נגד ספאם.

תקופת ההסכם והתכנית:
תקופת הסכם זה תתחיל עם קבלתנו את בקשתך להצטרפות לתוכנית ותסתיים לאחר סיומה על ידי אחד מהצדדים. אתה או אנו רשאים לסיים הסכם זה בכל עת, עם או בלי עילה, על ידי מתן לצד השני הודעה על סיום ההתקשרות בכתב. עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא, תפסיק מיד להשתמש בקישורים שלנו באתר שלך, ותמחק את כל הקישורים ל- https://www.vitev.co.il/ וכל סימני המסחר,  והלוגואים שלנו וכל החומרים האחרים המסופקים על ידנו או מטעמך במסגרת התוכנית. Vitev ישראל שומרת לעצמה את הזכות לסיים את התוכנית בכל עת. עם סיום התוכנית, Vitev ישראל תשלם כל רווח מצטבר שנצבר מעל 200 ש”ח.

סיום ההתקשרות:
ל- Vitev ישראל לפי שיקול דעתה הבלעדי, הזכות להשעות או לסיים את חשבונך ולסרב לכל שימוש שוטף או עתידי בתוכנית, או בכל שירות אחר של Vitev ישראל מכל סיבה שהיא ובכל עת. סיום כזה של השירות יביא לביטול או מחיקה של חשבונך או גישתך לחשבונך, ולחילוט כל העמלות הפוטנציאליות שיש לשלם בחשבונך אם הן הושגו באמצעות הונאה, שיטות מכירה או שיווק בלתי חוקיות, אגרסיביות או מפוקפקות. Vitev ישראל שומרת לעצמה את הזכות לסרב לשירות למישהו מכל סיבה שהיא ובכל עת.

יחסי הצדדים:
אתה ו-Vitev ישראל הינם אושיות משפטיות נפרדות, ושום דבר בהסכם זה לא ייצור שום שותפות, מיזם משותף, סוכנות, זיכיון או יחסי עבודה בין הצדדים. לא תהיה לך שום סמכות לבצע או לקבל הצעות או ייצוגים מטעמנו. לא תצהיר שום הצהרה, בין אם באתרך ובין אם באופן אחר, אשר באופן סביר היה סותר דבר בסעיף זה.

מגבלות האחריות:
אנו לא אחראים לנזקים עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים (אובדן הכנסה, רווחים או נתונים) הנובעים בקשר להסכם זה או לתוכנית, גם אם הודיעו לנו על האפשרות לנזקים כאלה. יתר על כן, האחריות המצטברת שלנו הנובעת מהסכם זה והתוכנית לא תעלה על סך דמי ההפניה ששולמו או שישולמו לך במסגרת הסכם זה.

הצהרות:
אנו לא מתחייבים באופן מפורש או באופן משתמע ביחס לתכנית או למוצרים הנמכרים באמצעות התוכנית בנוסף, אנו לא מתחייבים על כך כי הפעולת של Vitev ישראל  תהיינה נטולות שגיאות, ואנו לא אחראים לתוצאות של הפרעות ושגיאות כלשהן.

בוררות:
בכל מחלוקת הנוגעת בדרך כלשהי להסכם זה (לרבות כל הפרה בפועל או לכאורה), כל עסקאות או פעילויות על פי הסכם זה או מערכת היחסים שלך אתנו יועברו לבוררות חסויה. במידה שתבוצע הפרה כלשהי מתנאי החוזה מעלה כולל הפרת זכויות הקניין הרוחני שלנו, אנו עשויים לבקש סעד או צו אחר המתאים בכל בית משפט. או בכל בית משפט אחר שיש לו שיפוט מוסמך.

בוררות על פי הסכם זה יתנהלו לפי כללי הבוררות במדינת ישראל. פסק הבורר יהיה מחייב וניתן להיכנס אליו כפסק דין בכל בית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת.

נגישות